a1+

Եթերից զրկեցին ներկայումս օրական 10.000-ից ավել լսարանի համար եթեր հեռարձակող ընկերությանը։ Սա նշանակում է, որ a1+ի լսարանը մեծանալու է։

Կեղծիքի համար կարելի էր տույժեր կիրառել, բայց…

Մամուլը հնարավոր չէ լռեցնել, մամուլի հետ պետք է աշխատել։

Մարդու բերանը չի կարելի փակել, որովհետև նա կսկսի ավելի շատ խոսել։